Naloge upravljalca stavb

V okviru koncerna Sintal izvajamo storitve s področij, ki so neposredno povezana tudi z upravljanjem stavb:

To nam omogoča še učinkovitejše prilagajanje dejanskim potrebam. Sintalov varnostno nadzorni center, ki deluje 24 ur na dan vse dni v letu, v primeru izrednih dogodkov na objektu vzpostavi kontakt z odgovornimi osebami in aktivira ustrezne izvajalce.

V Sintalu izvajamo vrsto nalog, nujnih za uspešno upravljanje stavb:

 • tekoče vzdrževanje stavbe, ki uporabnikom zagotavlja brezskrbno bivanje ter prijetno počutje,
 • neprestano spremljanje vseh instalacij in naprav v zgradbi za zagotovitev varnega bivanja v stavbi,
 • vzdrževanje naprav za zagotavljanje njihove brezhibnosti, podaljšanje njihove življenjske dobe in zadostitvi zahtevam zakonske regulative,
 • urejanje okolice stavbe,
 • preprečevanje pojava neprijetnih in škodljivih emisij v okolico,
 • vodenje evidence lastnikov in uporabnikov stavbe, delitev stroškov po ključih za delitev ali po dejanskih stroških in opominjanje neplačnikov,
 • zastopanje lastnikov v različnih postopkih, ki se nanašajo na objekt upravljanja,
 • urejanje ustreznega zavarovanja stavbe za zahtevane rizike.

 Hiter odziv in učinkovito reševanje vseh vrst težav nam omogoča delitev nalog:

 • vzdrževalec (hišnik) je prisoten na objektu v okviru pogodbeno določenega števila ur za opravljanje nalog tekočega vzdrževanja – manjših popravil ter nadzora zunanjih izvajalcev,
 • vodja vzdrževanja, ki koordinira vzdrževalce, naroča potrošni material in skrbi za izobraževanje vzdrževalcev na posameznih objektih,
 • operativni upravnik (skrbnik objekta), katerega naloga je dobro poznavanje objekta, komunikacija z lastniki in upoštevanje njihovih zahtev v pripravah investicijskega vzdrževanja ter zbiranje ponudb za izvedbo del.

Skrbnik objekta na tak način uspešno koordinira poslovanje in ga usklajuje z željami in potrebami lastnikov, saj je preko vzdrževalca ter vodje vzdrževanja seznanjen z vsemi dogodki in aktivnostmi, ki se odvijajo na objektu.

Upravljanja vsakega objekta se lotimo celovito. Naši naročniki se o tem prepričajo že v fazi prevzema stavbe v upravljanje, ko jim pripravimo popis projektne dokumentacije, prevzemni zapisnik, strokovni pregled objekta in načrt nujnih del ter jih seznanimo s pomanjkljivostmi.

DOBER UPRAVLJALEC ZGRADB IMA VSE NITI V SVOJIH ROKAH!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *