Nove zahteve varstva pred požarom

Sintal usposabljanje odgovornih za gašenjeNov Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je izšel konec aprila in se bo uporabljal od 1. januarja 2012.

Pravilnik je bil objavljen 29. aprila v Uradnem listu RS št. 32/2011 in zamenjuje Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom iz leta 1995. Določa vrste, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom ter pogoje za pridobitev pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Obseg usposabljanja za varstvo pred požarom

Usposabljanje za varstvo pred požarom po tem pravilniku obsega:

 • usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb,
 • usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • usposabljanje varnostnikov in operaterjev v varnostno nadzornih centrih (VNC), ki izvajajo požarno varovanje,
 • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 • druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

Posamezna usposabljanja se izvajajo po programih, ki jih potrdi lastnik ali uporabnik objekta, razen programa usposabljanja varnostnikov in operaterjev v VNC, ki izvajajo požarno varovanje, ki ga je predpisalo ministrstvo za obrambo.

Usposabljanja lahko izvajajo samostojni podjetniki in posamezniki, pravne osebe, lastniki, uporabniki stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, ter osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom. Stanovalci v večstanovanjskih stavbah se za varstvo pred požarom usposabljajo z neobveznimi oblikami usposabljanja.

Usposabljanje zaposlenih

Obveznosti vsakega delodajalca so:

 • določitev zaposlenih, ki se usposobijo za gašenje, tako, da lahko opravljajo požarno stražo pri delih, ki zahtevajo požarno stražo,
 • zagotoviti, da je vsakdo, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ter da je seznanjen s požarnim redom,
 • določitev števila, vrste in načina usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, glede na vrsto dejavnosti, požarno ogroženost in število zaposlenih v izmeni,
 •  poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije v skladu s predpisi.

Pooblastila za izvajanje ukrepov

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom obsega:

 • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom,
 • izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije,
 •  izvajanje drugih ukrepov požarnega varstva.

Periodika usposabljanja

Prvo usposabljanje se izvede takoj ob nastopu dela. Nato je potrebno izvajati periodična usposabljanja, in sicer:

 • na 1 leto za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
 • na 2 leti za zaposlene v objektih, kjer obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost,
 • na 3 leta za:
 1. zaposlene v objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost,
 2. osebe, ki opravljajo požarno stražo,
 3. osebe, ki so odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 4. varnostnike, ki izvajajo požarno varovanje,
 5. na 5 let za operaterje v VNC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *